Ο ρόλος και η σημασία της ΜΠΕ

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των πόρων έχει παραδοσιακά δοθεί σημασία σε όλο τον κόσμο, η οποία έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Οι αρχαίες πρακτικές δίδασκαν τους ανθρώπους να ζουν σε τέλεια αρμονία με τη φύση. Ωστόσο, η εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και η αλλαγή του τρόπου ζωής με τα χρόνια έχουν επηρεάσει δραστικά το περιβάλλον προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Τι είναι ΜΠΕ

Η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και της γης έχει οδηγήσει σε οικολογική ανισορροπία και πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Ως αποτέλεσμα, εισήχθησαν κανονισμοί με τη μορφή νόμων και πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι μια τέτοια προσπάθεια.

Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) είναι η επίσημη διαδικασία αξιολόγησης για τον εντοπισμό, την πρόβλεψη, την αξιολόγηση και την αιτιολόγηση των οικολογικών, κοινωνικών και σχετικών βιοφυσικών επιπτώσεων μιας προτεινόμενης πολιτικής, προγράμματος ή έργου στο περιβάλλον. Παρέχει πληροφορίες για εναλλακτικές λύσεις και μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν πριν από οποιαδήποτε δέσμευση, βοηθώντας έτσι στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ο γενικός στόχος της ΜΠΕ είναι ο σχεδιασμός αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική προοπτική.

Λειτουργίες ΜΠΕ

Η ΕΠΕ παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:

  • ευκαιρία για συμμετοχή του κοινού,
  • αυξημένη προστασία της ανθρώπινης υγείας,
  • τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων,
  • μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων του έργου,
  • ελαχιστοποίηση των κινδύνων περιβαλλοντικών καταστροφών,
  • και αυξημένη κυβερνητική ευθύνη.

Η ΕΠΕ στοχεύει ιδιαίτερα στη βελτιστοποίηση της αντιστάθμισης μεταξύ αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και κοινωνικοοικολογικών απωλειών. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης που συνδέεται στενά με το έργο που παρέχει κατάλληλες περιβαλλοντικές πληροφορίες εντός του καθορισμένου χρόνου.

Νομοθεσία

Πολλές χώρες έχουν πλέον υποχρεωτική νομοθεσία ή πολιτικές για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην Ινδία, η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) εισήχθη επίσημα το 1994. Τόσο οι κεντρικές όσο και οι κρατικές αρχές μοιράζονται από κοινού την ευθύνη για την ανάπτυξη και τη διαχείρισή της. Μια έκθεση ανάλυσης αξιολόγησης μετά το έργο που συντάχθηκε με θέμα Δύναμη, Αδυναμία, Ευκαιρία και Απειλή (SWOT) υπογραμμίζει αρκετούς περιορισμούς, όπως ακατάλληλη εξέταση και εύρος, αναποτελεσματική παρακολούθηση και παρέχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές. Η νομοθεσία παρέχει πραγματοποίηση ευκαιριών για αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, πρωτοβουλίες περιβαλλοντικών ομάδων και επιχειρηματικής κοινότητας και ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής θεώρησης σε σχέδια και πολιτικές. Μερικές από τις απρόβλεπτες απειλές για το σύστημα είναι η κακή διακυβέρνηση, οι γρήγορες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και οι ευνοϊκές υπηρεσίες σε μονάδες μικρής κλίμακας.

Η διαδικασία ΕΠΕ περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:

(α) Προετοιμασία της έκθεσης: Περιλαμβάνει έλεγχο, προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής και τεκμηρίωση.

Προβολή

Ο έλεγχος καθορίζει εάν απαιτείται ΕΠΕ ή όχι, κάθε έργο σε οικολογικά εύθραυστες περιοχές και που εμπίπτει στον κανονισμό της παράκτιας ζώνης απαιτεί ΕΠΕ.

Οριοθέτηση

Το πεδίο εφαρμογής προσδιορίζει τις ανησυχίες και τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για ένα συγκεκριμένο έργο. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Ανάλυση βασικής γραμμής: Μια σύγκριση των περιβαλλοντικών αλλαγών που προκαλούνται από το έργο με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές αλλαγές χωρίς το προτεινόμενο έργο αξιολογείται μέσω της βασικής ανάλυσης.
  2. Πρόβλεψη επιπτώσεων: Η ανάλυση πρόβλεψης προβλέπει τη φύση και τη σημασία των αναμενόμενων επιπτώσεων.
  3. Μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων: Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMP), έκθεση εκτίμησης κινδύνου και σχέδιο διαχείρισης καταστροφών (εάν εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες στο έργο), σχέδιο αποκατάστασης (εάν αναμένεται μετακίνηση ανθρώπων) ετοιμάζονται να προτείνουν διορθωτικά μέτρα.

Τεκμηρίωση

(α) Συντάσσεται μια ολοκληρωμένη έκθεση που συνοψίζει την περιγραφή του έργου, τις περιφερειακές ρυθμίσεις, τις βασικές συνθήκες, την πρόβλεψη των επιπτώσεων και τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης.

(β) Επανεξέταση και λήψη αποφάσεων-Το τμήμα εκτίμησης επιπτώσεων (IA) εξετάζει την αίτηση συνοδευόμενη από τα έγγραφα της έκθεσης ΕΠΕ και EMP, πιστοποιητικό χωρίς αντιρρήσεις (NOC), αξιολόγηση κινδύνου και σχέδιο ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης, σχέδιο αποκατάστασης, λεπτομέρειες δημόσιας ακρόασης , άδεια από την αρχή του αεροδρομίου και τις κρατικές δασικές υπηρεσίες, κ.λπ. Η IA είναι ελεύθερη να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις εάν το κρίνει απαραίτητο. Με βάση την ανασκόπηση της ΕΠΕ και άλλες πληροφορίες, η ΕΑ είτε χορηγεί είτε απορρίπτει την περιβαλλοντική άδεια στο έργο.

(γ) Παρακολούθηση μετά το έργο (PPM) – Το PPM διασφαλίζει την εφαρμογή σύμφωνα με τα μέτρα που καθορίζονται ενώ παρέχει την περιβαλλοντική εκκαθάριση (EC). Έτσι, εκτελεί ένα διπλό καθήκον του εντοπισμού των πραγματικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και της εφαρμογής των επιθυμητών μέτρων μετριασμού του EMP.

συμπέρασμα

Για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων είναι απαραίτητη η πολιτική δέσμευση και η συμμετοχή του κοινού. Η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί επίσης από την ισχύ του συντονισμού των κυβερνητικών φορέων, την ολοκληρωμένη λήψη αποφάσεων, την επαρκή εκπαίδευση σε διάφορους ενδιαφερόμενους και την υποστηρικτική υποδομή για σκόπιμη παρακολούθηση και επιβολή. Οι μέθοδοι διεξαγωγής εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναθεωρούνται τακτικά για προοδευτική βελτίωση που όχι μόνο βοηθά στην άρση των υφιστάμενων περιορισμών αλλά και στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.

About admin

Check Also

Οι τουαλέτες κομποστοποίησης είναι φιλικές για το περιβάλλον

Οι τουαλέτες κομποστοποίησης γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί άνθρωποι αναζητούν …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Recent Comments

Gösterilecek yorum yok.